Products :: Universitātes Vetfonds

A+
A-

Ear cleaning products

Total : 18 products

Product NamePrice(with VAT)
Abelia GlycoZoo 118ml
Abelia TrisEDTA
Abelia Zn-Otic 59ml
Actea Oto 15 ml
AniVox 100ml
AniWipe N12
Bamboo Stick N50

Bamboo Stick N50

Canaural 15ml
Ear Cleansing Solution 118ml

Ear Cleansing Solution 237ml

Ear Cleansing Solution 3.79l
Cotton buds 15cm, 4-5mm, N100
  Cotton buds 15cm,  7 - 8mm, N100
Cotton buds 15cm,10 - 11mm, N50
Mitex 20ml
Otodine 100ml
Wipes, non-woven, non-sterile 5cm x 5cm, N100