BladeCool 2.0 Aesculap 400ml :: Universitātes Vetfonds

A+
A-
Sākums > Produkti > Ražotāji > Albert Kerbl Gmbh > BladeCool 2.0 Aesculap 400ml
BladeCool 2.0 Aesculap 400ml
BladeCool 2.0 Aesculap 400ml BladeCool 2.0 Aesculap 400ml

BladeCool 2.0 Aesculap 400ml

Specializēts sprejs visa veida kliperu asmeņiem. Vienlaikus dzesē, ieeļļo un attīra. Noņem matu un ādas nosēdumus, kā arī citus netīrumus. Uzlabo klipera griešanas veiktspēju un ilgāku laiku saglabā asmeņus asus.


Lietošana
: Turot BladeCool vertikālā stāvoklī, izsmidzināt uz cirpšanas asmeņiem aptuveni 15cm attālumā,  pirms un pēc katras lietošanas. Ļaut pilnībā nožūt.

Brīdinājums: nepietiekamas ventilācijas un/vai lietojot darbības laikā, ir iespējama sprādzienbīstama/viegli uzliesmojoša maisījuma veidošanās.

H222 Viegli uzliesmojošs aerosols. H229 Tvertne zem spiediena. Sildot, var uzsprāgt. H315 Var izraisīt ādas kairinājumu. H319 Var izraisīt nopietnu acu kairinājumu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību. P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, saglabājiet produkta konteineru vai etiķeti. P102 Sargāt no bērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. P211 Neizsmidziniet uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota tuvumā. P251 Nepārdurt un nededzināt konteineru, pat pēc izlietošanas. P410+P412 Sargāt no tiešiem saules stariem. Nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz +500C.

Bīstamība: 2-Propanols, Izopropilspirts, Izopropanols, ogļūdeņraži c6-c7, n-Alkāni, Izoalkāni, cikliski, <5% n-Heksāns.


Ražotājs
: Albert Kerbl GmbH, Germany.

Cena (ar PVN)

€ 12.93