Privātuma politika

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Privātuma politika ir saikne starp SIA Universitātes Vetfonds (turpmāk tekstā – Pārzinis) un fizisku personu (turpmāk tekstā – Klients), kura sazinās ar Pārzini un/vai lieto Pārziņa mājaslapu un/vai saņem Pārziņa sniegtos pakalpojumus.

Izmantojot Pārziņa sniegtos vietnes pakalpojumus vai kļūstot par reģistrētu lietotāju, Klients piekrīt, ka jebkura sniegtā informācija tiek apstrādāta un uzglabāta kā norādīts šajā Privātuma politikā. Klients ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu savu personas datu nodrošināšanu savā profilā. 

Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai kādai tās daļai, Pārzinis lūdz Klientu nesniegt personas datus. Tiesa, šajā gadījumā Pārzinis nevarēs nodrošināt Klienta iespēju izmantot tīmekļa vietnes pakalpojumus.

2. LIETOTIE TERMINI

Pārzinis – SIA Universitātes Vetfonds, vienotais reģistrācijas numurs 40003275009, juridiskā adrese: Jelgava, Kristapa Helmaņa iela 8, LV- 3004.

Klients – fiziska persona, kuras personas dati ir Pārziņa rīcībā sakarā ar to, ka persona ir:

 • iegādājusies, iegādājas vai izteikusi vēlēšanos iegādāties Pārziņa piedāvātās preces;
 • izmantojusi, izmanto vai izteikusi vēlēšanos izmantot Pārziņa piedāvātos pakalpojumus;
 • jebkādā citā veidā ir sadarbojusies, sadarbojas vai ir izteikusi vēlēšanos sadarboties ar Pārzini.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas, vai varētu attiekties uz Klientu (piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.).

Apstrāde – jebkuras darbības, kuras Pārzinis veic ar Klienta personas datiem (tajā skaitā, Klientu personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, dzēšana vai iznīcināšana).

Piekrišana – jebkurš Klienta brīvi un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru Klients piekrīt savu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam.

3. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Pārzinis ir SIA Universitātes Vetfonds, reģ.nr. 40003275009, adrese: Jelgava, K. Helmaņa iela 8, LV-3004. Mājaslapa: www.vetfonds.lv, e-pasts: [email protected], tālrunis ofisā: +371 63021963, tālrunis Interneta aptiekā: +371 20403311.

4. KĀDA VEIDA PERSONAS DATUS PĀRZINIS APSTRĀDĀ

Piedāvājot Klientam vietnes pakalpojumus, Pārzinis apkopo, saglabā un izmanto šādus Klienta personas datus:

 • vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, sertifikāta nr., uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas nr., PVN nr., juridisko adresi, bankas datus, ja tādi sniegti un citu informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu personas identificēšanu, pasūtītu un piegādātu preci vai sniegtu pakalpojumu;
 • informāciju par Klienta datora apmeklējumiem un pirkumiem vietnē, tostarp Klienta IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Klients ir reģistrējies vietnē;
 • informāciju, kas norādīta aizpildot kontaktformu;
 • jebkuru citu informāciju, kura Pārzinim ir sniegta vietnes un piedāvāto pakalpojumu izmantošanas laikā vai sazinoties ar Pārzini.
5. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • attālinātā līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma/pasūtījuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Pārziņa saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta personīgu piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs – lai realizētu no Pārziņa un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas Pārziņa leģitīmās intereses.

Pārziņa leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • sniegt preču elektronisko pirkuma pakalpojumus;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • analizēt Pārziņa mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • izplatīt informatīvus un izglītojošus materiālus;
 • nodrošināt klientu atbalstu;
 • veikt darbības Klientu ieinteresēšanai, piesaistīšanai;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.
6. PERSONAS DATU APRITE/NODROŠINĀŠANA

Pārzinis nodod Klienta personas datus:

 • sadarbības partneriem – saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Pārzinis pilnvaro savus sadarbības partnerus veikt preču piegādes un citus pakalpojumus. Ja izpildot šos uzdevumus, Pārziņa sadarbības partneri apstrādā Pārziņa rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Pārziņa datu apstrādes operatoriem/apstrādātājiem un Pārzinim ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai, kā piemēram, sūtījuma piegāde uz pakomātiem, kurjera piegādes, SMS izsūtīšanai un citiem pakalpojumiem;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām – (tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm), lai izpildītu juridisko pienākumu; personas datu nodošana tiek īstenota, ja saņemts rakstisks pieprasījums un tiek konstatēts šāds personas datu apstrādes tiesiskais pamats; personas datu nodošana tiek veikta tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts;
 • trešajām personām – normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, parāda piedziņai).
7. KLIENTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SNIEGTAJIEM PERSONAS DATIEM

7.1. TIESĪBAS IEPAZĪTIES AR APSTRĀDĀTAJIEM PERSONAS DATIEM

Klientam ir tiesības iepazīties ar Pārziņa apstrādātajiem personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, datu sniedzēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu ieguves avotiem.

7.2. TIESĪBAS LABOT PERSONAS DATUS

Ja Klients uzskata, ka apstrādātie personas dati nav precīzi vai ir nepareizi, Klientam  ir tiesības pieprasīt šos datus precizēt vai labot.

7.3. TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRIŠANU

Ja Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un ar Klienta piekrišanu pamatoto datu apstrāde tiks pārtraukta.

Pēc Klienta piekrišanas derīguma beigām vai Klientam to atsaucot, Pārzinis ar Klienta piekrišanu apstrādātos datus dzēš vai anonimizē.

Klienta piekrišanu un tās pierādījumu Pārzinis var glabāt arī ilgāku periodu, ja tas nepieciešams, lai aizstāvētos no Pārzinim izteiktajām prasībām, pretenzijām vai prasījumiem.

7.4. TIESĪBAS DZĒST DATUS (TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM)

Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, zudis datu apstrādes pamats u. c.), Klientam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis dzēstu personas datus.

7.5. TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI

Pastāvot noteiktiem normatīvajos  aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, Klients apstrīd datu precizitāti, Klients iesniedz iebildumu datu apstrādei, pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm u. c.), Klientam ir tiesības ierobežot datu apstrādi. Saistībā ar datu apstrādes ierobežojumu Pārzinim var nebūt iespējas nodrošināt  pakalpojumus.

7.6 TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Lai īstenotu augstākminētās tiesības, Klientam jāiesniedz Pārzinim pieprasījums rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ir norādīti visi normatīvajos aktos noteiktie personas identificējošie kritēji.

7.7. PRASĪBAS IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Saņemot Klienta pieprasījumu sniegt datus vai īstenot citas Klienta tiesības, Pārzinim jāpārliecinās par Klienta identitāti. Veiksmīgi izpildot iepriekš minēto pārbaudes procedūru (nosakot Klienta identitāti), Pārzinis apņemas bez nepamatotas kavēšanās, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas, sniegt Klientam informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar Klienta pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, raksturu un sniedzamās informācijas apjomu vai pieprasījumu skaitu, Pārzinis var šo periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām, norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Pārzinis var atteikties izpildīt Klienta pieprasījumu, sniedzot motivētu rakstveida atbildi, ja tiek konstatēti tiesību aktos norādīti apstākļi, kas liedz pieprasījuma izpildi.

8. SĪKDATNES

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

8.1. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

Izmantojot sīkdatnes, vēlamies:

 • nodrošināt efektīvu un drošu vietnes darbību; mēs izmantojam sīkdatnes, uzturot mūsu drošības funkcijas, lai atklātu un identificētu neatbilstošas uzvedības gadījumus mūsu vietnē;
 • uzlabot vietnes darbību; novērojot sīkdatņu izmantojumu, varam uzlabot vietnes un elektronisko pakalpojumu veiktspēju, paplašināt esošos pakalpojumus, pilnveidot funkcijas;
 • atpazīt tos vietnes apmeklētājus, kas atgriežas atkārtoti; tas palīdz parādīt apmeklētājiem piemērotāku informāciju; pastāvīgajiem apmeklētājiem tas palīdz izvairīties no atkārtotas reģistrācijas un anketu aizpildīšanas;
 • analizēt Jūsu paradumus, lai vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām un vēlmēm, piemēram, nodrošinot, lai Jūs viegli atrastu visu, ko meklējat;
 • izmērīt uz mūsu vietni sūtītās informācijas un datu plūsmu; mēs izmantojam sīkdatnes statistisko datu vākšanai par vietni apmeklējušo lietotāju skaitu un elektronisko pakalpojumu lietošanu;
 • īstenot tiešo mārketingu, reklāmu; izmantojot sīkdatnes, mēs varam vākt informāciju tam, lai varētu sniegt noteiktam pārlūkam paredzētu reklāmu vai saturu, izveidojot dažādas mērķa grupas; mēs varam izmantot sīkdatnes tam, lai parādītu piemērotāko reklāmu gan mūsu vietnē, gan ārpus tās;

8.2. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Zemāk uzskaitītas galvenās vietnē izmantotās sīkdatnes:

 • Obligātās sīkdatnes – šīs sīkdatnes vietnē ir nepieciešamas tam, lai Jūs varētu pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas, piem., iegaumēt veidnēs ievadīto informāciju seansa laikā, piekļūt aizsargātajām mūsu vietnes vietām. Bez šīm sīkdatnēm būtu neiespējami sniegt noteiktus vietnes pakalpojumus.
 • Funkcionālās sīkdatnes – izmantojot šīs sīkdatnes, apmeklētāji var izvairīties no iestatījumu maiņas, katru reizi apmeklējot vietni. Šīs sīkdatnes palīdz atcerēties Jūsu izvēles un iestatījumus (piem., valodas, lapas personīgos pielāgojumus).
 • Analītiskās sīkdatnes – analītiskās sīkdatnes mums parāda, vai apmeklētājs jau ir apmeklējis vietni. Šīs anonīmās sīkdatnes palīdz mums izsekot lietotāju skaitu un viņu apmeklējumu periodiskumu. Šīs sīkdatnes vāc informāciju par vietnes izmantošanu un palīdz pilnveidot vietnes darbību.
 • Mērķa vai reklāmas sīkdatnes – šīs sīkdatnes mums ļauj fiksēt Jūsu apmeklējumus mūsu vietnē, lapās, kuras apmeklējāt pirms tam, un saites, kuras atvērāt. Mēs izmantosim šo informāciju tam, lai rādāmā reklāma atbilstu Jūsu interesēm.

8.3. SĪKDATŅU BLOĶĒŠANA, DZĒŠANA

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles jebkurā laikā. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama: www.aboutcookies.org Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā un atteikties no sīkdatnēm mainot savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

8.4. VISPĀRĪGĀS NOSTĀDNES

Šajā vietnē iegūtās sīkdatnes un statistikas informācija tiks apkopota, apstrādāta un glabāta saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas un pēc tam tās tiek dzēstas.

9. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Pārzinis glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • kamēr Klienta personas dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis un/vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt, vest prasību tiesā;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kas noteikti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats;
 • kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem izbeidzas arī Klienta personas datu glabāšanas termiņš. 

10. PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMI

Šī politika ir spēkā no 2023. gada 1.augusta. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Pārziņa mājas lapā www.vetfonds.lv.